InterRisk

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Przedmiotem ubezpieczenia są szkody majątkowe oraz osobowe, wyrządzone przez ubezpieczonego na rzecz osób trzecich w sytuacjach związanych z użytkowaniem pojazdu.

Zakres terytorialny: ubezpieczenie obejmuje swoim działaniem państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Chorwację i Szwajcarię.

Istnieje dodatkowo możliwość zakupu ubezpieczenia Zielonej Karty w InterRisk, która poszerza zakres terytorialny ubezpieczenia OC na państwa: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Turcja, Tunezja, Maroko, Macedonia, Serbia i Czarnogóra, Iran, Albania, Izrael.

Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia trwa 12 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas krótszy w przypadkach:

 • pojazdów zarejestrowanych w Polsce, których właścicielami są np. Osoby prowadzące komis samochodowy (na czas min. 30 dni)
 • pojazdów zarejestrowanych na okres tymczasowy (na czas min 30 dni)
 • pojazdów wolnobieżnych (na czas min. 3 miesięcy)
 • pojazdów zabytkowych (na czas min. 30 dni)

Ponadto InterRisk oferuje liczne zniżki dla kierowców, w tym za bezkolizyjną jazdę oraz możliwość skorzystania z dodatkowego Assistance w przypadku awarii auta.

AC

Dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne zawierane na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub jego części na skutek:

 • celowych działań osób trzecich
 • działania nagłych sił mechanicznych (zderzenie z osobami, pojazdami, zwierzętami lub przedmiotami na trasie)
 • zdarzeń losowych, tj. niekorzystne zjawiska atmosferyczne(huragany, pioruny, opady) i naturalne (powodzie, pożary, wybuchy, zapadnięcia i osuwiska ziemi) oraz zewnętrzne w stosunku do pojazdu czynniki termiczne lub chemiczne
 • kradzieży lub uszkodzenia w następstwie dokonywanej kradzieży lub wypożyczenia przez osoby trzecie

Ubezpieczenie AC w InterRisk zapewnia ochronę na terenie Polski oraz na terenie wszystkich państw europejskich. W wypadku wystąpienia utraty lub uszkodzenia pojazdu (lub względnie jego wyposażenia), ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Ubezpieczenie AC w InterRisk obejmuje możliwość uzyskania licznych zniżek, w tym za bezkolizyjną jazdę oraz bezszkodowy przebieg trwania umowy ubezpieczenia, a także możliwość wyboru przez ubezpieczonego sposobu usuwania szkód.

Assistance

Assistance to ubezpieczenie dodatkowe dla klientów posiadających ubezpieczenie OC lub Ac w InterRisk, które obejmuje swym zakresem terytorium Polski oraz państw europejskich. Pojazdami ubezpieczonymi w Assitance mogą być samochody osobowe, ciężarowe ( o masie do 3,5 t) oraz ciężarowo – osobowe i terenowe.

Istnieją dwa warianty Assistance w InterRisk:

PODSTAWOWY

Obejmuje zorganizowanie przez ubezpieczyciela naprawy w miejscu zdarzenia lub holowania pojazdu unieruchomionego na skutek wypadku do najbliższego warsztatu naprawczego.

ROZSZERZONY

Wariant zapewniający, oprócz pomocy w razie wypadku określonej wariantem podstawowym, pomoc w wypadku kradzieży, utraty części wyposażenia, awarii lub mniejszych usterek, polegających na uszkodzeniu opon, rozładowaniu akumulatora, zgubieniu kluczy do samochodu oraz zatankowania nieodpowiednim paliwem oraz jego utracie.

Dodatkowo, jeśli pojazd został skradziony lub uszkodzony na skutek wypadku i nie może być naprawiony w tym samym dniu, ubezpieczenie assistance obejmuje następujące świadczenia na rzecz ubezpieczonego i pasażerów pojazdu:

 • sfinansowanie i dostarczenie pojazdu zastępczego
 • zakwaterowanie w hotelu
 • transport pociągiem pierwszej klasy lub autobusem (również w przypadku konieczności odbioru przez kierowcę lub wyznaczoną przez niego osobę pojazdu po naprawie)
 • dostarczenie zamiennych części na tereny państw europejskich

NNW

Ubezpieczenie obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek aktywnego użytkowania pojazdu, polegających na poniesieniu uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała lub śmierci pasażerów. Ubezpieczenie obowiązuje podczas ruchu pojazdu na drogach publicznych, w momentach wsiadania i wysiadania oraz podczas tymczasowego zatrzymania się na trasie. Tereny objęte ubezpieczeniem sięgają wszystkich państw europejskich w tym zdarzeń na terenie Polski.

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie zapewniające pomoc prawną w sytuacjach prowadzenia przez ubezpieczonego sporu sądowego lub poza sądowego z tytułu posiadania oraz użytkowania pojazdu. Polisa obejmuje ochronę przed ponoszeniem finansowych skutków sięgania po pomoc prawną w sytuacjach mających miejsce na terenie Polski oraz wszystkich państw należących do Zielonej Karty oraz byłego Związku Radzieckiego. Istnieją dwie możliwe do wyboru sumy ubezpieczenia: 25 000 zł lub 50 000 zł stanowiące górne granice odpowiedzialności ubezpieczyciela na zdarzenia objęte ubezpieczeniem.

Możliwe są dwa warianty ubezpieczenia OP:

Wariant I – ochrona prawna właściciela pojazdu i umów;

Wariant II – ochrona kierowcy pojazdu