HDI Asekuracja

OC

Ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, chroniące przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną na rzecz osób trzecich w sytuacjach związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym.

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski oraz pozostałych państw należących do Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Chorwacji.

Zniżki dostępne w HDI:

• do 60% zniżki za bezkolizyjną jazdę

• za zawarcie umowy ubezpieczenia innego niż komunikacyjne w HDI

• za zawarcie umowy ubezpieczenia AC/ NNWK/ Assistance w HDI

• za bezszkodowy przebieg czasu trwania umowy ubezpieczenia OC w HDI oraz u innego ubezpieczyciela

• za opłatę składki z góry za cały okres trwania umowy

Ubezpieczyciel od niedawna wprowadził innowacyjny pakiet 9 usług, które są dostępne osobno a ubezpieczający sam wybiera zakres ubezpieczenia.

HDI SZYBY

Ubezpieczenie funkcjonuje na terenie polski i obejmuje koszty naprawy lub wymiany szyb w pojazdach osobowych i ciężarowych do 3,5t a także koszty zakupu nowych szyb.

Suma ubezpieczenia wynosi 4 000 zł i nie jest pomniejszana o koszty jej wymiany lub naprawy – w przypadku zajścia zdarzenia.

HDI OPONY

 • wymiana kół – na miejscu zdarzenia, kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe,
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu, w którym zostanie naprawione uszkodzone ogumienie (gdy wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie jest możliwa),
 • pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia,
 • telefoniczna pomoc informacyjną o danych teleadresowych:
 • a) zakładów wulkanizacyjnych,
 • b) sklepów z oponami,
 • c) punktów przechowywania opon.

Należy jednak pamiętać żeby mieć zawsze koło zapasowe, gdyż jest to warunkiem udzielenia pomocy

HDI AUTO CASCO

Rekompensata w wyniku zniszczenia bądź kradzieży pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym do 3000 złotych.

Istnieje możliwość wyboru jednego z wariantów:

 • Serwis – ubezpieczyciel gwarantuje naprawę pojazdu według stawek obowiązujących w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki, zawsze według wartości brutto. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej – HDI może pomóc w sprzedaży pozostałości pojazdu po szkodzie. W sytuacji, gdy wartość wypłaconego odszkodowania i kwota uzyskana ze sprzedaży – jest niższa niż wartość rynkowa pojazdu – HDI dopłaca różnicę.
 • Kosztorys – ubezpieczyciel gwarantuje naprawę pojazdu na podstawie wyceny sporządzonej przez HDI, zawsze według wartości brutto.

W HDI AUTO CASCO dostępne są następujące zniżki:

 • nawet do 60% za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
 • za zawarcie w HDI ubezpieczenia OC,
 • za zawarcie w HDI innych ubezpieczeń,
 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia Auto Casco w HDI bądź u innego ubezpieczyciela,
 • za wiek ubezpieczającego i za wiek pojazdu,
 • za wykupienie udziału własnego w szkodzie,
 • za jednorazową opłatę składki.

za opłatą dodatkowej składki:

 • gwarancja OCHRONY ZNIŻKI ZA BEZSZKODOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA. Oznacza to, iż, przy ustalaniu składki na kolejny okres, pomimo wystąpienia szkody – posiadana zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia zostanie uwzględniona w pełnej wysokości.
 • rozszerzona umowa ubezpieczenia o ZNIESIENIE REDUKCJI SUMY UBEZPIECZENIA – opcja ta gwarantuje, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia pojazdu nie będzie pomniejszana o wartość wypłacanego odszkodowania.
 • rozszerzona umowa ubezpieczenia o ZNIESIENIE AMORTYZACJI CZĘŚCI – opcja ta gwarantuje, iż w przypadku szkody kwota odszkodowania nie zostanie pomniejszona o wskaźnik zużycia części zakwalifikowanych do wymiany.

HDI GAP AUTO CASCO

To ubezpieczenie finansowe uzupełniające ubezpieczenie HDI AUTO CASCO. W przypadku kradzieży pojazdu bądź wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczyciel pokrywa różnicę powstałą pomiędzy kwotą otrzymaną, jako odszkodowanie z AC a sumą ubezpieczenia pojazdu na dzień zawarcia umowy. Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 50000 złotych.

HDI MINI GAP

Dla tych którzy nie mają AC w HDI, w razie kradzieży ubezpieczony otrzyma do 3000 złotych.

Ubezpieczenie obejmuje samochody osobowe oraz ciężarowe do 3,5t, a odszkodowanie jest równe sumie 3000 złotych nie więcej niż wartość rynkowa ubezpieczonego pojazdu.

HDI ASSISTANCE

HDI kompleksowo zorganizuje pomoc i pokryje koszty pomocy udzielanej kierowcy i podróżującym osobom, koniecznej z powodu:

 • wypadku,
 • kradzieży pojazdu,
 • awarii

Możliwość samodzielnego doboru zakresu ubezpieczenia spośród trzech dostępnych wariantów:

 • EUROPA 200, HDI udziela pomocy w razie wystąpienia wypadku lub kradzieży pojazdu,
 • EUROPA 500 +, HDI udziela pomocy w razie wystąpienia wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu,
 • EUROPA 1000 +, HDI udziela pomocy w razie wystąpienia wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu.

Dla każdego z wyżej wymienionych wariantów masz możliwość dokupienia opcji dodatkowych HDI TAXI SERVICE i HDI POJAZD ZASTĘPCZY.

HDI Assistance, wariant EUROPA 200 swoim zakresem obejmuje:

 • Holowanie pojazdu po wypadku – realizowane, zgodnie z życzeniem Ubezpieczonego, z limitem do 200 km w Polsce i Europie, jednak nie dalej niż do miejsca zamieszkania,
 • Parkowanie po holowaniu – organizacja i pokrycie kosztów postoju ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym maksymalnie do 2 dni i do kwoty 250 zł.
 • Holowanie pojazdu po parkowaniu – realizowane na terytorium Polski do najbliższego warsztatu naprawczego lub w inne miejsce wskazane przez Ubezpieczonego lub kierowcę.
 • Telefoniczna pomoc informacyjna.

HDI Assistance, wariant EUROPA 500 + swoim zakresem obejmuje:

 • Holowanie pojazdu po wypadku – realizowane bez limitu kilometrów w Polsce oraz z limitem do 500 km poza granicami Polski, jednak nie dalej niż do miejsca zamieszkania,
 • Naprawa pojazdu na miejscu awarii – pomoc udzielana w przypadku awarii pojazdu powstałej w odległości 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego,
 • Holowanie pojazdu po awarii – realizowane na terytorium Polski do najbliższego warsztatu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego lub kierowcę,
 • Parkowanie pojazdu po holowaniu – organizacja i pokrycie kosztów postoju ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym maksymalnie do 3 dni i do kwoty nie wyższej niż 400 zł,
 • Holowanie pojazdu po parkowaniu – realizowane na terytorium Polski do najbliższego warsztatu naprawczego lub w inne miejsce wskazane przez Ubezpieczonego lub kierowcę,
 • Zakwaterowanie na czas naprawy – organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania osób podróżujących,
 • Powrót do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podróży – organizacja i pokrycie kosztów przejazdu osób podróżujących, najkrótszą trasą, do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub do celu podróży,
 • Przejazd w celu odbioru pojazdu – organizacja i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego lub kierowcy, w celu samodzielnego odebrania pojazdu,
 • Telefoniczna pomoc tłumacza za granicą – realizowana na rzecz Ubezpieczonego przebywającego za granicą Polski.
 • Telefoniczna pomoc informacyjna.

HDI Assistance, wariant EUROPA 1000 + swoim zakresem obejmuje:

 • Holowanie pojazdu po wypadku – realizowane bez limitu kilometrów w Polsce oraz do 1000 km poza granicami Polski, jednak nie dalej niż do miejsca zamieszkania,
 • Naprawa pojazdu na miejscu awarii – polegająca na usunięciu przyczyny unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy,
 • Holowanie pojazdu po awarii – realizowane do najbliższego warsztatu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego lub kierowcę,
 • Parkowanie pojazdu po holowaniu – organizacja i pokrycie kosztów postoju ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym,
 • Holowanie pojazdu po parkowaniu – realizowane na terytorium Polski do najbliższego warsztatu naprawczego lub w inne miejsce wskazane przez Ubezpieczonego lub kierowcę,
 • Powrót do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podróży – organizacja i pokrycie kosztów przejazdu osób podróżujących, najkrótszą trasą, do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub do celu podróży,
 • Zakwaterowanie na czas naprawy – organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania osób podróżujących,
 • Przewóz zwierzęcia domowego – organizacja i pokrycie kosztów przewozu zwierząt domowych znajdujących się w pojeździe pod opieką Ubezpieczonego,
 • Przejazd w celu odbioru pojazdu – organizacja i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego lub kierowcy, w celu samodzielnego odebrania pojazdu,
 • Telefoniczna pomoc tłumacza za granicą – realizowana na rzecz Ubezpieczonego przebywającego za granicą Polski,
 • Złomowanie pojazdu za granicą – udzielenie informacji na temat formalności związanych ze złomowaniem ubezpieczonego pojazdu oraz pokrycie, po powrocie do Polski, udokumentowanych kosztów złomowania pojazdu,
 • Pomoc w razie nalania niewłaściwego rodzaju paliwa lub płynu eksploatacyjnego – organizacja i pokrycie kosztów usunięcia niewłaściwego paliwa lub płynu eksploatacyjnego z pojazdu,
 • Dostarczenie paliwa – organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia paliwa właściwego rodzaju,
 • Otwarcie pojazdu – organizacja i pokrycie kosztów pomocy polegającej na otwarciu ubezpieczonego pojazdu lub dostarczenie drugiego kompletu kluczyków,
 • Kierowca zastępczy – usługa realizowana dla pojazdów osobowych. Centrum POMOCY HDI zapewni kierowcę zastępczego w celu umożliwienia powrotu osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania,
 • Przekazanie pilnej wiadomości – Centrum POMOCY HDI, na telefoniczne żądanie Ubezpieczonego lub kierowcy ubezpieczonego pojazdu,
 • Transport bagażu – organizacja i pokrycie kosztów transportu bagażu o masie nieprzekraczającej 100 kg,
 • Transport przyczepy – organizacja i pokrycie kosztów transportu przyczepy o ładowności do 400 kg lub kempingowej,
 • Telefoniczna pomoc informacyjna.

Dodatkowo w ramach HDI Assistance, wariant EUROPA 1000 +, bezskładkowo:

HDI AUTO MEDYK – pomoc podróżującym w przypadku konieczności transportu do placówki medycznej, transportu pomiędzy placówkami medycznymi, transportu z placówki medycznej do miejsca zamieszkania, przewozu dzieci i osób niesamodzielnych, przewozu opiekuna do dzieci, przewozu opiekuna do osoby niesamodzielnej.

HDI AUTO DOM – pomoc w lokalu, w którym zamieszkuje Ubezpieczony, oraz na jego rzecz w przypadku wystąpienia: rabunku, uszkodzenia bądź zatrzaśnięcia się zamku w drzwiach, zgubienia lub kradzieży kluczy, kradzieży z włamaniem, bądź przypadków losowych takich jak: pożar, uderzenie pioruna, awaria instalacji czy inne.

HDI AUTO CONCIERGE, to usługa „assistance w życiu prywatnym” – w ramach, której o ile to możliwe ubezpieczyciel organizuje rezerwację i dostarczenie biletów: lotniczych, autobusowych, kolejowych, rezerwację i dostarczenie biletów na imprezy masowe (kino, teatr, koncert, imprezy sportowe), rezerwację hoteli, miejsc w restauracji, inne

HDI NNW

Obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu – w związku z ruchem pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia HDI NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, powstałe podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • postoju i naprawy na trasie jazdy,
 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu.

HDI odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujące wypłatą świadczenia z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci ubezpieczonego,
 • nabycia protez lub środków pomocniczych,
 • przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • koniecznej operacji plastycznej,
 • transportu zwłok

Każda z osób ubezpieczonych w ramach jednej umowy ubezpieczenia objęta jest ochroną ubezpieczeniową do wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia.

4 warianty HDI NNW, z sumą ubezpieczenia:

 • wariant I – 5000 zł,
 • wariant II – 10 000 zł,
 • wariant III – 15 000 zł,
 • wariant IV – 30 000 zł.

HDI OCHRONA PRAWNA

Chroni interesy prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu. Zapewnia dostęp do aktualnych aktów prawnych oraz bieżącą konsultację prawną w formie infolinii prawnej – związaną z życiem prywatnym i zawodowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona interesów prawnych klienta – związana z użytkowaniem i posiadaniem ubezpieczonego pojazdu – a w życiu prywatnym lub zawodowym, dostęp do infolinii prawnej.

Zakres OCHRONY INTERESÓW PRAWNYCH Ubezpieczonego, obejmuje:

 • wystąpienie sporu z Ubezpieczycielem (innym niż HDI),
 • obrona Ubezpieczonego w sprawach karnych, o przestępstwa lub wykroczenia popełnione w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu,
 • dochodzenie przez Ubezpieczonego odszkodowań lub kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań od przedsiębiorcy, który podjął się naprawy pojazdu Ubezpieczonego,

Zakres INFORMACJI PRAWNEJ:

W ramach informacji prawnej klient otrzymuje dostęp do kwestii prawnych dotyczących życia prywatnego i zawodowego w zakresie:

 • Kodeksu pracy,
 • prawa konsumenckiego,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu spółek handlowych.