AC po sprzedaży auta – pojazd i autocasco

Polisa AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Osoba kupująca pojazd nie ma obowiązku kontynuacji ubezpieczenia, jakie posiadał poprzedni właściciel.

Kontynuacja tylko za zgodą właściciela

Ubezpieczenie AC będzie aktualne po sprzedaży samochodu tylko wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa wyrazi na to zgodę. Natomiast w przypadku braku akceptacji ubezpieczyciela przeniesienia praw i obowiązków wynikających z danej polisy, ubezpieczenie AC wygasa automatycznie wraz z datą sprzedaży auta.

Zwrot składki za niewykorzystane dni ochrony – czasem pełne miesiące

Dotychczasowemu właścicielowi pojazdu przysługuje zwrot składki z niewykorzystane ubezpieczenie. Okres, za który przysługuje zwrot, liczony jest od dnia zbycia auta.

Wysokość zwrotu niewykorzystanych składek:

 

  • całkowity koszt składek za niewykorzystany okres tylko wtedy, kiedy nie wystąpiła szkoda w czasie obowiązywania ubezpieczenia
  • zwrot naliczony proporcjonalnie do niewykorzystanej kwoty ubezpieczenia, gdy w trakcie trwania polisy zostało wypłacone odszkodowanie

Jak odzyskać?

Aby odzyskać składki za niewykorzystane ubezpieczenie AC, musisz przedstawić firmie ubezpieczeniowej:

  • kopię polisy autocasco
  • kopię umowy kupna-sprzedaży auta
  • wniosek o zwrot składki za ubezpieczenie AC
  • numer konta bankowego (dopisać we wniosku)

Czas oczekiwania na zwrot składek oraz wysokość zwrotu regulowane są zazwyczaj przez OWU.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach umowy AC są sporządzane razem z umowami AC. W takim wypadku, jeżeli zaistniała szkoda i wypłata odszkodowania z polisy OC, ubezpieczyciel może nie zwrócić składki z AC za pozostałe niewykorzystane dni ubezpieczenia.

Należy na to zwracać uwagę już podczas kupna autocasco.